တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး ခိုင္မာေသာ အနာဂတ္ဘ၀ကို IT ပညာရွင္ အျဖစ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ University of central lancashire မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ B.Sc(Hons) Business Computing and Information System ဘြဲ႔သင္တန္း အတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီး ခိုင္မာေသာ အနာဂတ္ဘ၀ကို IT ပညာရွင္ အျဖစ္တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ University of central lancashire မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ B.Sc(Hons) Business Computing and Information System ဘြဲ႔သင္တန္း အတြက္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ လူငယ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ IT နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ အခြင္႔အလန္းေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္သလုိ တစ္ခ်ိန္တြင္ မိသားစုလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းစတင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ *** ပထမႏွစ္ *** တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆုိ/ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ဘြဲ႔တခုခု ရရွိထားၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ကြန္ပ်ဴတာ ဒီပလုိမာရယူလုိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္…

Read More

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး႔ ခုိင္မာေသာအနာဂါတ္ဘ၀ကုိ ITပညာရွင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လုိသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ 👩‍🎓👨‍🎓”University of central Lancashire” 👨‍🎓👩‍🎓မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ “စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔အား” IBCT Institute (Mandalay)” တြင္ (၃) ႏွစ္အတြင္း တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး႔ ခုိင္မာေသာအနာဂါတ္ဘ၀ကုိ ITပညာရွင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လုိသူမ်ားအတြက္ကမၻာ့ထိပ္တန္း (3.7%) တကၠသိုလ္စာရင္းဝင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ 👩‍🎓👨‍🎓”University of central Lancashire” 👨‍🎓👩‍🎓မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင္႔ေသာ “စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႔အား” IBCT Institute (Mandalay)” တြင္ (၃) ႏွစ္အတြင္း တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ (August 23 ရက္ စမည္) ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ B.Sc (Hons;) BCIS(UK) ဘြဲ႔သင္တန္း၏ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကုိ (August 23 ရက္) တြင္ စတင္လက္ခံ ေနပါၿပီ။ ✅ထူးျခားတဲ႔အစီအစဥ္အျဖစ္ ပထမႏွစ္ နဲ႔ ဒုတိယႏွစ္မ်ားမွာ Job Training နဲ႔ စာေတြ႔ကုိ…

Read More